Cyngor y Dref


Croeso  gan  Y  Maer
(Y Cyng. Mike Bird)

Fe hoffwn groesawu'r ymwelwyr i  gyd  i wefan  Cyngor Tref Abergele. Fe fydd honno, gobeithio, yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth am Gyngor Tref Abergele a'n cymuned yn gyffredinol..
Mwy

Abergele


Gwybodaeth i ddod yn fuan....

Newyddion


12 Days of Christmas Video (Saesneg yn unig)

Mwy

Newyddion

12 Days of Christmas Video (Saesneg yn unig)


Celebration of the Nativity (Saesneg yn unig)

Celebration of the Nativity

The Town Council is holding a Celebration of the Nativity at St Michael's Church Abergele on Dec 7th at 7pm.
Enjoy an evening of music and carol singing as the story unfolds, narrated by pupils of the local schools and the St Michael Players.
All are welcome!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Elusen am dynnu sylw at glefyd macwlaidd yn Ysbyty Abergele

Yn ddiweddarach yn ystod y mis, (mis Tachwedd) , bydd un o’r prif elusennau ym maes colli golwg, sef y Gymdeithas Facwlaidd, yn tynnu sylw manwl at y clefyd sydd fwyaf cyfrifol am achosi dallineb a hynny yn Ysbyty Abergele. Ddydd Mawrth 20 Tachwedd, bydd yr elusen yn codi stondin wybodaeth yn adran llygaid yr ysbyty yn Ffordd Llanfair, rhwng 9.30am a 4.30pm a bydd staff y Gymdeithas ar gael i gynnig cyngor a chymorth i bobl sy’n dioddef o glefyd macwlaidd. Wedyn, o ddydd Mawrth 15 Ionawr 2019 ymlaen, bydd yr elusen yn codi ei stondin yn yr ysbyty yr un amser ar y trydydd dydd Mawrth ymhob mis.

I gael rhagor o wybodaeth am y datganiad hwn i'r wasg, cysylltwch ag Andrew Gray, swyddog cynorthwyol y wasg a chysylltiadau cyhoeddus, y Gymdeithas Facwlaidd ar 01286 326621 neu andrew.gray@macularsociety.org


Abergele Sunday Remembrance Parade 2018 (Saesneg yn unig)


Tocynnau i gyd wedi mynd

Mae tocynnau i gyd wedi mynd ar gyfer Tê Parti Rhyfel Mawr


Arddangosfa Pabi

poster

Arddangosfa Pabi ym Mhensarn.


Ymarfer cwmpasu Gyn-filwyr

Mae tîm Llywodraeth y Lluoedd Arfog yn cynnal ymarfer cwmpasu er mwyn nodi bylchau mewn gwasanaethau i gyn-filwyr a'u teuluoedd yng Nghymru.

Hoffwn glywed gennych os ydych yn gyn-wasanaeth / yn gyn-filwr, yn aelod o'r teulu rywun sydd wedi gwasanaethu neu sefydliad sy'n gweithio gyda chyn-filwyr.

Cliciwch ar y ddolen isod er mwyn gael mynediad i'r arolwg:
http://www.smartsurvey.co.uk/s/JBE08/

Rydym yn gwerthfawrogi'n fawr eich amser.


Abergele Diweddaraf ar Waith Lliniaru Llifogydd

Yn dilyn llifogydd a brofwyd yn 2012 ar Eldon Drive a’r Links Estate, cyflwynodd CBSC gais am arian i Lywodraeth Cymru fel rhan o Rhaglen 3 cam, Gwaith Lliniaru Llifogydd fel a ganlyn:

Beth sy’n digwydd nesaf?

Dros y 12 mis nesaf, bydd llawer yn digwydd tu ol i’r llenni. Pan fydd y gwaith wedi ei orffen rydym yn bwriadu cynnal digwyddiad galw heibio cyhoeddus i gyflwyno’r datrysiad arfaethedig.

Os bydd gennych unrhyw ymholiad, cysylltwch â’r Adran Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau ar 01492 575337, gan nodi Gwaith Lliniaru Llifogydd Eldon Drive a bydd aelod o’r tîm llifogydd ar gael i’ch cynghori.

Beth y gallaf ei wneud?

Byddwn yn gofyn i holl breswylwyr barhau i fod yn ymwybodol o’r peryg o lifogydd. Mae’r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol yn elusen annibynnol wedi ei osod i gynorthwyo a cynghori cymunedau mewn perygl.

Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn ymweld â’u gwefan www.nationalfloodforum.org.uk i gael mwy o wybodaeth am sut gallwch warchod eich eiddo.


Yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau

poster

Mae’r Hydref/y gaeaf bellach yma, hoffwn eich atgoffa bod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi mabwysiadu Polisi Bagiau Tywod ar 11 Gorffennaf 2017.  Mae’n rhoi arweiniad clir ar yr hyn fydd ac na fydd y Cyngor yn ei wneud o ran darparu bagiau tywod pan mae stormydd.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Cyfarfod Cymuned Place Plan - Ardal Abergele

poster

Cyfarfod Cymuned Place Plan - Ardal Abergele
29ain Hydref 6yp
Itaca, Hesketh House, Bridge Street

Dysgu mwy amdan y Place Plan Abergele, beth sydd wedi digwydd hyd yn hyn a beth sydd yn digwydd yn y dyfodol.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Virtual Dementia Bus Visits Abergele (Saesneg yn unig)


The Mayor presented with a Bible from Mr Trebor (Saesneg yn unig)

dyn yn sefyll

The Mayor being presented with a Bible from Mr Trebor Roberts from the Gideon Clwyd Branch.


Meeting Change Time (Saesneg yn unig)

Any members of the public wishing to attend the Town Council Planning meeting tonight please note that it is to be proposed at the meeting that the Planning items will be brought forward to an start of the meeting, in order for the members of the public not to have to sit through the whole of the Town Council’s meeting, if this will present a problem for you please call the Town Council on 01745 833242 before 3pm and I will ensure that the Chairman is aware.


Winning pupils from Ysgol Glan Morfa, Ysgol Sant Elfod and Ysgol Sant George (Saesneg yn unig)

The Mayor Cllr Mike Bird presented the winning pupils from Ysgol Glan Morfa, Ysgol Sant Elfod and Ysgol Sant George with their awards.

The winning Motif will be designed and added to the collection on the Tesco roundabout this Christmas.

News item
News item
News item
News item
News item
News item

Llanddulas and Kinmel Bay Coastal Defence Improvements (Saesneg yn unig...)

Just a quick reminder that we are holding our drop in sessions at Abergele Library, Dewi Sant Centre and Kinmel Bay library over the coming days.

Click here for more information


Chwarae Allan

poster

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Cliciwch yma i weld yr amserlen


Hysbysiad Cyhoeddus

Gwaharddiad Argyfwng Dros Dro ar Drafnidiaeth Trwodd

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Sioeau Teithiol Gwybodaeth am Ailgylchu

poster

Bydd Uned Gwybodaeth am Ailgylchu Conwy mewn gwahanol leoliadau ledled y sir dros yr ychydig fisoedd nesaf.
Gall pobl ddod draw i gael gwybodaeth a fydd yn eu helpu nhw i gynhyrchu llai o wastraff ac ailgylchu mwy, yn ogystal â chael atebion i’w cwestiynau am ailgylchu. Bydd hyn hefyd yn gyfle i gael cynwysyddion ailgylchu a bagiau gwastraff bwyd ychwanegol.
Rhwng 25 Mehefin a 6 Gorffennaf (rhagor o ddyddiadau i’w hychwanegu) byddwn yn y lleoliadau canlynol cliciwch yma


Abergele Food And Craft Festival 2018 (Saesneg yn unig...)

dyn yn sefyll

The First Abergele Food and Craft Festival

I weld y fideo - cliciwch yma


Hysbysiad Cyhoeddus

Hysbysiad pennu dyddiad ar gyfer ymarfer hawliau etholwyr cyfrifon ar gyfer y flwyddyn ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2018

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Adroddiad Blynyddol Cyngor Tref Abergele

annual report

Mai 2017 - Ebrill 2018 (Saesneg yn unig ar gael)

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Beth Sy' 'Mlaen 2018 Abergele

poster

Digwyddiadau 2018

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Cerdded Abergele a Pensarn

poster

Cerdded Abergele a Pensarn

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Happy Easter to all the residents of Abergele (Saesneg yn unig...)
Please note that the Town Hall will be closed from 3pm on Thursday 29th March to 9am on Tuesday 3rd April. If you have any matters that require attention please contact your ward Councillor directly who’s details can be found under the Councillor section of this website. Apologies for any inconvenience this may cause.


Egg-citing games and giveaways await you and your family! (Saesneg yn unig...)

poster

Egg hunts, refreshing beverages, yummy treats, fun booths and many more!

For more information - click here


Mared Williams

poster

Pwyllgor Apel Abergele - Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Come On In And Meet Fairtrade (Saesneg yn unig...)

poster

'Fairtrade' Tea, Coffee, Hot Chocolate, Banana Smoothies at Abergele Community Centre
(Next to Abergele Library)

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Angen gwirfoddolwyr i helpu gyda grŵp cymorth yn Abergele

poster

Mae un o'r prif elusennau ym maes colli'r golwg yn galw am wirfoddolwyr i helpu gyda grŵp cymorth yn Abergele i bobl sydd â chlefyd macwlaidd.

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Cadwch yn ddiogel yn eich cartref, dilynwch yr awgrymiadau defnyddiol hyn:

poster

I weld yr awgrymiadau - cliciwch yma


Cymorth Cyntaf gyda’r Groes Goch

poster

Addysg cymorth cyntaf effeithiol a hawdd ei ddysgu, mewn amgylchedd cartrefol ac anffurfiol. Ar eich cyfer chi, eich teulu, eich ffrindiau a’ch gofalwyr.

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma


Flooding Concerns (Saesneg yn unig...)

Any flooding concerns contact the following Cllr flood wardens

Pensarn Ward : Cllr Dean Armstrong 01745 270903
Cllr Alan Hunter 01745 827478
Gele Ward Cllr Delyth MacRae 01745 825066
Cllr Andrew Wood 01745 822922
Cllr Richard Waters 01745 832006
Pentre Mawr Ward: Cllr. Charlie McCoubrey 07545597823
Cllr. Sam Rowlands 07825588621

   

Cyfeirlyfr y Dref 17/18

Town Guide 17-18

Lleoliad


I weld Cyngor Tref Abergele mewn map mwy

Cysylltu â Ni

Cyfeiriad: twitter
Cyngor Tref Abergele,
Ffordd Llanddulas,
Abergele
Conwy LL22 7BT
Ffôn: 01745 833242
Facs: 01745 833780
Ebost: info@abergele-towncouncil.co.uk

Bookmark and Share