Cyngor y Dref


Croeso gan Y Maer
(Y Cyng. Shirley Jones-Roberts)

Fe hoffwn groesawu'r ymwelwyr i  gyd  i wefan  Cyngor Tref Abergele. Fe fydd honno, gobeithio, yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth am Gyngor Tref Abergele a'n cymuned yn gyffredinol..
Mwy

Newyddion


Notice of date appointed for the exercise of electors’ rights under the Public Audit (Saesneg yn unig...)

Financial year ended 31 March 2020

Mwy

Newyddion

 

Notice of date appointed for the exercise of electors’ rights under the Public Audit (Wales) Act 2004 (Saesneg yn unig)

Financial year ended 31 March 2020.

Click here for more information about Notice of date appointed for the exercise of electors’ rights under the Public Audit


New Town Website (Saesneg yn unig...)

The Town Council have recently set up a new Town Website with businesses, Clubs and Societies' information, please take a look at our website here. We welcome any feedback on our shiny new website, thank you.


Summer Bedding Plants (Saesneg yn unig...)

Calling all local Community and Friends Groups

Due to the Covid 19 pandemic Conwy County Council are unable to carry out their planting of summer bedding plants this year. Therefore, they are offering the plants to Community and/or Friends groups, in the Conwy area, who may be able to make use of them.

If you are part of a local Community and/or Friends Group and would benefit from the plants, please contact Environment, Roads and Facilities Department on 01492 575337 or email erf@conwy.gov.uk


Financial year ending 31 March 2020 (Saesneg yn unig...)

Notice of appointment of date for the exercise of electors' rights.

Click here for more information about the Notice of appointment


Future Generations Report 2020 Feedback Conference

Fel y gwyddoch efallai, mae cynhyrchu Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol yn un o fy nyletswyddau o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Rhaid imi gynghori ar welliannau y dylai cyrff cyhoeddus eu gwneud er mwyn gosod a chwrdd ag amcanion llesiant. Rhaid i'r ymrwymiadau hyn weithio i wella economi, cymdeithas, yr amgylchedd a diwylliant eu hardal yn fwyaf effeithlon o dan y gyfraith honno. Bydd yr adroddiad hefyd yn cynnwys fy nghanfyddiadau ar y cynnydd hyd yma ac argymhellion ar yr hyn a ddylai ddigwydd yn y dyfodol. Mae'r Ddeddf yn fwriadol yn gosod amseriad cyhoeddi'r adroddiad flwyddyn cyn etholiadau cenedlaethol a lleol fel y gall lywio dadl gyhoeddus a maniffestos gwleidyddol.

Rwy'n ei ystyried yn gyfle gwych i ddatblygu maniffesto ar y cyd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol yng Nghymru ac rwyf wedi ymgysylltu â barn 4,000 o bobl a sefydliadau ledled Cymru ac wedi tynnu arno dros dymor fy swyddfa hyd yn hyn, trwy gyfuniad o ddigwyddiadau a gweithdai, Llwyfan y Bobl, gohebiaeth gyhoeddus a chyfraniadau arbenigol i benodau drafft ac adroddiadau eraill.

Gyda hyn mewn golwg, ac yn unol â'n newid syml #80, byddwn yn cynnal dau ddigwyddiad olaf i randdeiliaid yn Abertawe a Llandudno. Pwrpas y rhain fydd bwydo yn ôl a cheisio'ch barn ar y canfyddiadau a'r argymhellion drafft, sydd wedi'u llunio gan yr hyn y mae pobl wedi'i ddweud wrthym hyd yn hyn.
Gobeithio y byddwch chi'n gallu mynychu. Er mwyn ein galluogi i gyrraedd cymaint o bobl â phosibl, anfonwch fanylion y digwyddiadau hyn at unrhyw bobl neu sefydliadau y credwch y gallai hyn fod o ddiddordeb iddynt. Mae fformat y digwyddiad yn sesiwn galw heibio trwy'r dydd - ymunwch â ni pan allwch chi, cyhyd ag y gallwch.

Os ydych chi am gofrestru ar gyfer ein digwyddiad yn Abertawe, a gynhelir ar 18 Mawrth, defnyddiwch y ddolen eventrbrite hon: cliciwch yma
Os ydych chi am gofrestru ar gyfer ein digwyddiad Llandudno, a gynhelir ar 31 Mawrth, defnyddiwch y ddolen eventrbrite hon: cliciwch yma

Rydych yn derbyn yr e-bost hwn gan ein bod wedi ymgysylltu â chi o'r blaen yn ein gwaith ac yn credu y byddai'r digwyddiad hwn o ddiddordeb i chi. Os ydych chi am aros ar ein rhestr bostio yn y dyfodol, rhowch wybod i ni trwy e-bostio: cysywlltwchani@cenedlaethaurdyfodol.cymru

Community & Voluntary Support Conwy/Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy
7 Rhiw Road/Ffordd Rhiw
Colwyn Bay/Bae Colwyn
LL29 7TG Tel: 01492 534091 Web: www.cvsc.org.uk Registered Charity/Elusen Gofrestredig 1151397 Company Limited by Guarantee/Cwmni Cyfyngedig drwy Warant 3867751


Rhybudd Cyhoeddus - Sedd Gwag

Sedd Gwag - Swydd Cynghorydd.

Rhoddir rhybudd trwy hyn fod 1 sedd gwag am swydd Cynghorydd yn y Gymuned/Ward uchod.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am y Sedd Gwag


Christian Aid Collection help at Tesco Please (Saesneg yn unig...)

April 3rd- Friday- Christian Aid Collection help at Tesco Please.

Christian Aid Wales Office and Tesco Head Office have arranged to work together for collections to be made at 5 Tesco shops in North Wales on the same day.-FRIDAY April 3rd- is there anyone who could help on the rota.

Rota to take over at 10.15
11.15
12.15
13.15
14.15
**15.15 This person would have to clear the Tesco table and take charge of the money and red bucket and count up.

Tesco through Christian Aid Office will need to know the amount collected- but it can go towards the Abergele Christian Aid week donations.

There will be an official document arranged between Christian Aid and Tesco as proof of the collectors identity for the day.


Rhowch Eich Barn

Fel rhan o gynllun buddsoddi £194 miliwn Trafnidiaeth Cymru (TrC) i wella pob un o’r 247 o orsafoedd yng Nghymru, mae gorsaf Abergele a Pensarn wedi cael ei dewis ar gyfer gweithiau dros 2020-21.

DYDD MERCHER 1 EBRILL 2020 - CANOLFAN DEWI SANT (1PM - 7PM)

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am sut i roi eich barn ar y gweithiau yn gorsaf Abergele a Pensarn


Dewch i Drafod Parciau Abergele

Ydych chi’n hoff o’ch parc lleol?

Ydych chi’n mynd am dro neu’n cymryd rhan mewn gweithgareddau ym mharciau Pentre Mawr neu Gele?
Os ydych chi, hoffem wrando ar eich barn ar syniadau ar gyfer y ddau barc yn Abergele

DYDD IAU,12FED MAWRTH 2020

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ar trafod parciau Abergele


Funding to Help Young Musicians Fulfil Their Creative Potential (Saesneg yn unig...)

Funding to Help Young Musicians Fulfil Their Creative Potential poster

Small grants to support the UK's most talented young instrumentalists who because of financial need may be prevented from fulfilling their creative potential.

Click here for more information about Funding to Help Young Musicians Fulfil Their Creative Potential


Newyddion Datblygiadau Hamdden

Rhifyn 2, Chwefror 2020

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Spring Clean Cymru 2020 (Saesneg yn unig...)

This year Spring Clean Cymru 2020 promises to be the best ever and is a great way to work with your community to collect and safely dispose of litter from streets and parks.

If you would like to become part of Spring Clean Cymru 2020

Advice and resources available here

Find an event near you

Or register your own event


Addewidion Gwyrdd Cymunedol

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Conwy a Sir Ddinbych yn falch o lansio eu menter Addewidion Gwyrdd Cymunedol i helpu grwpiau a sefydliadau cymunedol i wneud newidiadau sy’n cael effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd. Amcan yr addewidion yw cydnabod cyfraniadau cadarnhaol trwy roi statws addewid efydd, arian, aur neu blatinwm i’w ddangos yn falch.

Un o flaenoriaethau’r Bwrdd yw cefnogi gwytnwch amgylcheddol. Mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn cydnabod bod Newid Hinsawdd yn un o faterion diffiniol ein hoes a’r bygythiad mwyaf i’n lles – yn fyd-eang ac yn lleol.

Mae’r Addewidion Gwyrdd Cymunedol yn cynnwys 5 Addewid Gwyrdd y gall grwpiau a sefydliadau cymunedol gofrestru ar eu cyfer i leihau eu heffaith ar yr amgylchedd. Mae pob addewid yn cynnwys awgrymiadau, cyfleoedd posib’ am gyllid a chanllawiau ar bethau sy’n gallu gwneud gwahaniaeth.

Meddai Cadeirydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych, Sian Williams o Gyfoeth Naturiol Cymru, “mae hawdd iawn yw teimlo fel nad ydych yn gallu gwneud gwahaniaeth i helpu’r amgylchedd – ond fe allwch. Mae pob un ohonom yn rhan bwysig o’r darlun ehangach a thrwy ein hymdrechion ar y cyd, gallwn wneud gwahaniaeth gyda’n gilydd!”

Pwy sy’n gallu ymuno?
Mae’r cynllun hwn yn rhad ac am ddim a gall unrhyw un ymuno – megis grwpiau cymunedol, clybiau chwaraeon, pentrefi, trefi, elusennau a mentrau cymdeithasol Rhannwch y fenter hon a chysylltwch i wneud addewid a gwneud gwahaniaeth!

Cliciwch yma i gael gwybod mwy

Cofion Cynnes,

Brwdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych


Grantiau prynwyr am y tro cyntaf

Mae cynllun newydd wedi’i sefydlu er mwyn helpu prynwyr tro cyntaf yn ardal Parc Cenedlaethol Eryri yng Nghonwy. Drwy ddefnyddio cyllid a ddarperir gan Awdurdod y Parc, rydym yn gobeithio cynnig grant i brynwyr tro cyntaf cymwys sydd wedi prynu eiddo gwag yn ddiweddar, neu'n gobeithio prynu eiddo gwag yn ardal y Parc. Mae grant o hyd at £25,000 ar gael i gynorthwyo gyda’r gost o unrhyw waith sydd ei angen i ddod ag eiddo gwag yn ôl i safon dderbyniol, ond ni ellir defnyddio’r arian tuag at bris prynu’r eiddo. Er mwyn bod yn gynnwys i gael ei ystyried, mae’n rhaid i’r prynwr fod â chysylltiad lleol gydag ardal y parc, a dylid rhoi blaenoriaeth i ymgeiswyr sydd â chysylltiad gydag ardal y cyngor cymuned lle mae’r eiddo gwag y gobeithir ei brynu wedi’i leoli. Er mwyn bod yn gymwys, mae’n rhaid i’r eiddo gwag fod wedi’i leoli o fewn y Parc, wedi bod yn wag ers o leiaf 6 mis ac o fewn bandiau prisio Treth y Cyngor A, B neu C.

Gan fod yr arian yn gyfyngedig, a gan fod Awdurdod y Parc wedi gofyn i ni roi blaenoriaeth i geisiadau lle mae’r eiddo o fewn Betws-y-Coed, Penmachno a Dwygyfylchi, bydd y cyfnod ymgeisio o ddyddiad lansio’r cynllun tan 27 Ebrill 2020, ac wedi hynny, rhoddir ystyriaeth i’r ceisiadau yn ôl trefn eu derbyn, gan roi blaenoriaeth yn unol â’r uchod.

Ar ôl derbyn grant, bydd y Cyngor yn cofrestru tâl yn erbyn yr eiddo a bydd hyn yn weithredol am gyfnod o 5 mlynedd. Pe bai’r ymgeisydd yn symud allan, yn gwerthu neu’n gwaredu’r eiddo fel arall yn ystod y cyfnod o 5 mlynedd, bydd yn rhaid ad-dalu’r grant yn llawn.

Am ragor o wybodaeth ynghylch y cynllun, neu os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, cysylltwch â’r Strategaeth Dai ar housingstrategy@conwy.gov.uk neu ar 01492 574235.


Holocaust Memorial Event (Saesneg yn unig...)

Also in the photo is the Chair of CCBC Mr Peter Lewis and Mrs Lewis.

Mala Tribich MBE was the guest speaker at the Holocaust Memorial Event we attended in Llandudno on Sunday and appeared as speaker on the BBC 2 programme broadcast on Monday evening from City Hall, London. We were very fortunate to speak with her and listen to her experiences of her time as a child at Bergen Belsen Concentration Camp before the liberation.


Gweithdai Therapi Celf ar gyfer Gofalwyr Pobl sy'n byw â Dementia

Mae lleoedd wedi'u cyfyngu i 10 y sesiwn dros y cyfnod o wyth wythnos ac nid oes rhaid i bobl ymrwymo i fynychu bob wythnos. Mae'r sesiynau am ddim ond bydd angen i bobl archebu; bydd lleoedd yn cael eu cynnig ar sail y cyntaf i'r felin.

Sylwch, mae'r meini prawf cyllido yn golygu mai dim ond gofalwyr pobl sy'n byw gyda dementia sy'n gymwys i fynychu.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Ann Westmoreland yn CVSC ffôn 01492 534091 neu e-bost annwestmoreland@cvsc.org.uk.


Byw'n dda yng Nghymru

Blwyddyn newydd, gweithgaredd newydd?

Gwnewch rywbetg gwahanol heddiw!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Postcode Community Trust’s Community Grants – Round 1 (Saesneg yn unig...)

Applications will be accepted from across Great Britain for two weeks only, starting from 21 January 2020.
Grassroots organisations, local charities and non-profit community businesses that are seeking to effect positive change within their local area in England, Scotland and Wales can take the first step in the application process by submitting an online expression of interest.

The funding is for new projects, or significant expansions of existing projects, in Great Britain. The projects can be up to 12 months in length.

In 2020, the Trust will consider projects which relate to:

• Improving community health and wellbeing
• Increasing participation in arts and physical recreation
• Reducing isolation

It is likely that projects will be able to relate to multiple theme, and applicants should choose the theme that is most closely related to the intended outcome of their project.

Grants range from £500 to £20,000. Only registered charities can apply for grants of up to £20,000. The maximum grant for groups that are not formally registered as a charity is £2,000.

There is a two-stage application process.

Stage one applications will be accepted from 21 January to 4 February 2020.


Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Postcode Local Trust - Round 1 (Saesneg yn unig...)

Applications will be accepted from across Great Britain for two weeks only, starting from 21 January 2020.
Grassroots organisations, local charities and non-profit community businesses that are seeking to effect positive change within their local area in England, Scotland and Wales can take the first step in the application process by submitting an online expression of interest.

The funding is for new projects, or significant expansions of existing projects, in Great Britain. The projects can be up to 12 months in length.

In 2020, the funding is for projects that relate to the following themes:

• Improving biodiversity and green spaces.
• Increasing community access to outdoor space.
• Combatting climate change and promoting sustainability.

It is likely that projects will be able to relate to multiple themes, and applicants should choose the theme that is most closely related to the intended outcome of their project.

Grants range from £500 to £20,000. Only registered charities can apply for grants of up to £20,000. The maximum grant for groups that are not formally registered as a charity is £2,000.

There is a two-stage application process.

Stage one applications will be accepted from 21 January to 4 February 2020.


Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


People's Postcode Trust's Community Project Small Grants - Round 1 (Saesneg yn unig...)

Applications will be accepted from across Great Britain for two weeks only, starting from 21 January 2020.
Grassroots organisations, local charities and non-profit community businesses that are seeking to effect positive change within their local area in England, Scotland and Wales can take the first step in the application process by submitting an online expression of interest.

The funding is for new projects, or significant expansions of existing projects, in Great Britain. The projects can be up to 12 months in length.

In 2020, the Trust will consider projects which focus on:

• Promoting human rights.
• Combatting discrimination.
• Preventing poverty.

It is likely that projects will be able to relate to multiple theme, and applicants should choose the theme that is most closely related to the intended outcome of their project.

Grants range from £500 to £20,000. Only registered charities can apply for grants of up to £20,000. The maximum grant for groups that are not formally registered as a charity is £2,000.

There is a two stage application process.

Stage 1 applications for Round 1 will be accepted from 21 January to 4 February 2020.


Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Ail rownd Cronfa Budd Cymunedol Brenig Wind Ltd ar agor
Dilynnwch y ddolen ar gyfer:
• Cyfarwyddyd Grant
• Ffurflen gais ar gyfer prosiectau llai na £10,000
• Ffurflen gais ar gyfer prosiectau dros £10,000
• Map ardal budd Brenig

cliciwch yma am fwy o wybodaeth

DYDDIAD CAU AR GYFER CEISIADAU YW DYDD MERCHER 26ain CHWEFROR 2020
Dylid anfon ceisiadau i: brenig@cadwynclwyd.co.uk

Sesiynau galw heibio
Mae Cadwyn Clwyd wedi trefnu dwy sesiwn galw heibio i chi ddod draw i gwrdd â’r tîm i drafod eich syniadau:
Dydd Mercher 29ain o Ionawr 2020 – Swyddfa Cadwyn Clwyd (Yr hen fanc HSBC), Stryd y Bont, Corwen, LL21 0AH – 3.00yp – 6.00yh
Dydd Iau 6ed o Chwefror 2020 – Canolfan Bro Aled, Llansannan, LL16 5HT – 3.00yp – 6.00yh


Mae gennym brosiect gwych i ddechrau 2020

Mae hyd at £50,000 ar gael i wireddu hyn!

Yr hyn sydd ei angen - syniad, brwdfrydedd, angerdd a'r parodrwydd i weithio gyda grwpiau a busnesau.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Dathlu Penblwydd Diwrnod VE Cynllun Grant Cymunedol

Mae Cyngor Tref Abergele'n cynnig grantiau i glwbiau, cymdeithasau, grwpiau cymdeithasol ac ysgolion sy'n dymuno cynnal digwyddiadau i ddathlu penblwydd 75 Diwrnod VE. Cynllun grant unwaith yn unig yw hwn hyd at £250, a bydd yn rhaid i'r digwyddiad ddigwydd yn ystod penwythnos VE - Mai 8 - 10 2020.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Congratulated by the Council (Saesneg yn unig...)

L to R - The Deputy Mayor, Cllr Alan Hunter, Osian Roberts, Leanne Bramwell and the Mayor Cllr Shirley Jones-Roberts

Osian Roberts and Leanne Bramwell being congratulated by the Council for their recent award.


The Nation Toast's to the Heroes (Saesneg yn unig...)

VE Day 75th Anniversary.

A Shared monment of celebration 8-10 May 2020

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


VE DAY 75 (Saesneg yn unig...)

VE DAY 75 – 8th May 2020

A unique oppoetunity to pay tribute to the huge contribution of women during the dark days of WWII.

VE Day 75 provides an exceptional opportunity to pay tribute to the millions of women who contributed so much to the war effort during 1939-45. They played a vital role during the years of conflict, most of them not knowing if their husbands, sons, daughters and sweethearts would ever return home....

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


   

Cyfeirlyfr y Dref 19/20-21

Town Guide 19/20-21

Lleoliad


I weld Cyngor Tref Abergele mewn map mwy

Cysylltu â Ni

Cyfeiriad: twitter
Cyngor Tref Abergele,
Ffordd Llanddulas,
Abergele
Conwy LL22 7BT
Ffôn: 01745 833242
Facs: 01745 833780
Ebost: info@abergele-towncouncil.co.uk

Bookmark and Share