Cyngor y Dref


Croeso gan Y Maer
(Y Cyng. Shirley Jones-Roberts)

Fe hoffwn groesawu'r ymwelwyr i  gyd  i wefan  Cyngor Tref Abergele. Fe fydd honno, gobeithio, yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth am Gyngor Tref Abergele a'n cymuned yn gyffredinol..
Mwy

Newyddion


Notice of date appointed for the exercise of electors’ rights under the Public Audit (Saesneg yn unig...)

Financial year ended 31 March 2020

Mwy

Y Maer

Cyngor Tref Abergele Town Council


Y Cynghorydd Shirley Jones-Roberts

Y Cynghorydd Shirley Jones-Roberts
Maer y Dref 2019/20

Y Cynghorydd Alan Hunter

Y Cynghorydd Alan Hunter
Dirprwy Faer 2019/20

Fe gymerodd Maer newydd Abergele, y Cynghorydd Shirley Jones-Roberts, ei lw'n swyddogol ddydd Iau, Mai 9fed, 2019. Cynhaliwyd y seremoni yn Siambr y Cyngor yn Neuadd y Dref, Ffordd Llanddulas, Abergele.

Os dymunwch wahodd y Maer i ddigwyddiad, a wnech chi lawrlwytho ffurflen - cliciwch yma a/neu e-bostiwch i info@abergele-towncouncil.co.uk

Drwy'r Post
The Worshipful Mayor of Abergele, Cllr Shirley Jones-Roberts
Abergele Town Council
Llanddulas Road
Abergele
LL22 7BT

calendar


Dyddiadur y Maer

All Mayor's appointments have been cancelled under the current circumstances. (Saesneg yn unig)

calendar


Ffurflen Bwcio'r Maer

Ffurflen Bwcio'r Maer - cliciwch ymaRôl y Maer
Mae'r Maer yn cael blaenoriaeth ar bawb yn y dref.Y Maer yw prif ddinesydd Abergele, yn cynrychioli'r Cyngor, pob grŵp gwleidyddol a phobl Abergele. Mae'r Maer yn 'Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus' i'r dref, a rhaid iddo/iddi fod yn an-wleidyddol bob amser yn ystod ei dymor/thymor  fel Maer. Yn rhinwedd ei swydd bydd y Maer yn llywyddu yng nghyfarfodydd y Cyngor, a'i gyfrifoldeb o/hi fydd cadw trefn, rheoli ymddygiad trafod, a dilyn y canllawiau a amlinellir yn Rheolau Sefydlog y Cyngor.
Yn ogystal â chadeirio cyfarfodydd y Cyngor yn Siambr y Cyngor bob mis bydd y Maer yn:

  • Agor digwyddiadau a gynhelir yn y dref a chyflwyno croeso dinesig

  • Croesawu amrywiol ddigwyddiadau a Derbyniadau Dinesig

  • Cefnogi pobl chwaraeon y dref (ymweld â, neu gychwyn digwyddiadau, cyflwyno gwobrau,
    a.y.y.b.)

  • Agor digwyddiadau (garddwestau ysgolion, busnesau newydd,a.y.y.b.)

  • Bod yn bresennol mewn amrywiaeth eang o ddigwyddiadau (Dyddiau Agored, cyflwyniadau ysgol/coleg, Cyfarfodydd Cyffredinol, Ciniawa, digwyddiadau dinesig yn y gymdogaeth, a.y.y.b.)

  • Ymweld â nifer o bobl y dref i ddathlu achlysuron arbennig (e.e. penblwyddi 100 oed, a.y.y.b.)

Rôl y Dirprwy Faer
Mae Dirprwy Faer yn cael ei ethol/hethol hefyd.Rôl y Dirprwy Faer yw cyflawnii'r uchod yn absenoldeb y Maer.

Rôl y Faeres / Cymhares y Maer
Ar ôl cael ei ethol/hethol gan ei gyd/chyd-gynghorwyr i'r rôl, fe all Maer newydd ddewis Maeres neu Gymar i fynd gydag ef/hi i weithgareddau a digwyddiadau yn ystod cyfnod ei swydd, a'i gynorthwyo/chynorthwyo i drefnu croesawiadau ac achlysuron codi arian at achosion da.

Rôl Caplan y Maer
Mae Caplan y Maer, a ddewisir gan y Maer newydd ar ôl ei benodiad ef/ ei phenodiad hi, yn gofalu am anghenion ysbrydol  y Maer, gan gynorthwyo a gwasanaethu yng Ngwasanaeth Dinesig y Maer,a hefyd yn aml mewn gwasanaethau eraill yn ystod blwyddyn ei swydd. O dro i dro bydd y Caplan yn mynd gyda'r Maer i weithgareddau pan fydd hynny'n briodol.
Os bydd gennych achos i gysylltu gyda Maer Abergele, efallai i'w wahodd/i'w gwahodd i fod yn bresennol neu i wasanaethu mewn digwyddiad y byddwch yn ei gynnnal, neu am unrhyw reswm arall, gellir gwneud hynny fel a ganlyn:

Trwy'r Post
Anrhydeddus Faer Abergele,
Y Cynghorydd Shirley Jones-Roberts,
Cyngor Tref Abergele,
Ffordd Llanddulas,
Abergele,
LL22 7BT

Ffôn:  01745 833242
E-bost: info@abergele-towncouncil.co.uk   

Cyfeirlyfr y Dref 19/20-21

Town Guide 19/20-21

Lleoliad


I weld Cyngor Tref Abergele mewn map mwy

Cysylltu â Ni

Cyfeiriad: twitter
Cyngor Tref Abergele,
Ffordd Llanddulas,
Abergele
Conwy LL22 7BT
Ffôn: 01745 833242
Facs: 01745 833780
Ebost: info@abergele-towncouncil.co.uk

Bookmark and Share