Cyngor y Dref


Croeso gan Y Maer
(Y Cyng. Shirley Jones-Roberts)

Fe hoffwn groesawu'r ymwelwyr i  gyd  i wefan  Cyngor Tref Abergele. Fe fydd honno, gobeithio, yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth am Gyngor Tref Abergele a'n cymuned yn gyffredinol..
Mwy

Newyddion


Future Generations Report 2020 Feedback Conference

Fel y gwyddoch efallai, mae cynhyrchu Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol yn un o fy nyletswyddau o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.

Mwy

Y Maer

Cyngor Tref Abergele Town Council


Y Cynghorydd Shirley Jones-Roberts

Y Cynghorydd Shirley Jones-Roberts
Maer y Dref 2019/20

Y Cynghorydd Alan Hunter

Y Cynghorydd Alan Hunter
Dirprwy Faer 2019/20

Fe gymerodd Maer newydd Abergele, y Cynghorydd Shirley Jones-Roberts, ei lw'n swyddogol ddydd Iau, Mai 9fed, 2019. Cynhaliwyd y seremoni yn Siambr y Cyngor yn Neuadd y Dref, Ffordd Llanddulas, Abergele.

Os dymunwch wahodd y Maer i ddigwyddiad, a wnech chi lawrlwytho ffurflen - cliciwch yma a/neu e-bostiwch i info@abergele-towncouncil.co.uk

Drwy'r Post
The Worshipful Mayor of Abergele, Cllr Shirley Jones-Roberts
Abergele Town Council
Llanddulas Road
Abergele
LL22 7BT

calendar


Dyddiadur y Maer

Cyhoeddiadau i'w cyflawni gan Faer Abergele
Mawrth 2020 - cliciwch yma (Saesneg yn unig...)

calendar


Ffurflen Bwcio'r Maer

Ffurflen Bwcio'r Maer - cliciwch ymaRôl y Maer
Mae'r Maer yn cael blaenoriaeth ar bawb yn y dref.Y Maer yw prif ddinesydd Abergele, yn cynrychioli'r Cyngor, pob grŵp gwleidyddol a phobl Abergele. Mae'r Maer yn 'Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus' i'r dref, a rhaid iddo/iddi fod yn an-wleidyddol bob amser yn ystod ei dymor/thymor  fel Maer. Yn rhinwedd ei swydd bydd y Maer yn llywyddu yng nghyfarfodydd y Cyngor, a'i gyfrifoldeb o/hi fydd cadw trefn, rheoli ymddygiad trafod, a dilyn y canllawiau a amlinellir yn Rheolau Sefydlog y Cyngor.
Yn ogystal â chadeirio cyfarfodydd y Cyngor yn Siambr y Cyngor bob mis bydd y Maer yn:

  • Agor digwyddiadau a gynhelir yn y dref a chyflwyno croeso dinesig

  • Croesawu amrywiol ddigwyddiadau a Derbyniadau Dinesig

  • Cefnogi pobl chwaraeon y dref (ymweld â, neu gychwyn digwyddiadau, cyflwyno gwobrau,
    a.y.y.b.)

  • Agor digwyddiadau (garddwestau ysgolion, busnesau newydd,a.y.y.b.)

  • Bod yn bresennol mewn amrywiaeth eang o ddigwyddiadau (Dyddiau Agored, cyflwyniadau ysgol/coleg, Cyfarfodydd Cyffredinol, Ciniawa, digwyddiadau dinesig yn y gymdogaeth, a.y.y.b.)

  • Ymweld â nifer o bobl y dref i ddathlu achlysuron arbennig (e.e. penblwyddi 100 oed, a.y.y.b.)

Rôl y Dirprwy Faer
Mae Dirprwy Faer yn cael ei ethol/hethol hefyd.Rôl y Dirprwy Faer yw cyflawnii'r uchod yn absenoldeb y Maer.

Rôl y Faeres / Cymhares y Maer
Ar ôl cael ei ethol/hethol gan ei gyd/chyd-gynghorwyr i'r rôl, fe all Maer newydd ddewis Maeres neu Gymar i fynd gydag ef/hi i weithgareddau a digwyddiadau yn ystod cyfnod ei swydd, a'i gynorthwyo/chynorthwyo i drefnu croesawiadau ac achlysuron codi arian at achosion da.

Rôl Caplan y Maer
Mae Caplan y Maer, a ddewisir gan y Maer newydd ar ôl ei benodiad ef/ ei phenodiad hi, yn gofalu am anghenion ysbrydol  y Maer, gan gynorthwyo a gwasanaethu yng Ngwasanaeth Dinesig y Maer,a hefyd yn aml mewn gwasanaethau eraill yn ystod blwyddyn ei swydd. O dro i dro bydd y Caplan yn mynd gyda'r Maer i weithgareddau pan fydd hynny'n briodol.
Os bydd gennych achos i gysylltu gyda Maer Abergele, efallai i'w wahodd/i'w gwahodd i fod yn bresennol neu i wasanaethu mewn digwyddiad y byddwch yn ei gynnnal, neu am unrhyw reswm arall, gellir gwneud hynny fel a ganlyn:

Trwy'r Post
Anrhydeddus Faer Abergele,
Y Cynghorydd Shirley Jones-Roberts,
Cyngor Tref Abergele,
Ffordd Llanddulas,
Abergele,
LL22 7BT

Ffôn:  01745 833242
E-bost: info@abergele-towncouncil.co.uk   

Cyfeirlyfr y Dref 19/20-21

Town Guide 19/20-21

Lleoliad


I weld Cyngor Tref Abergele mewn map mwy

Cysylltu â Ni

Cyfeiriad: twitter
Cyngor Tref Abergele,
Ffordd Llanddulas,
Abergele
Conwy LL22 7BT
Ffôn: 01745 833242
Facs: 01745 833780
Ebost: info@abergele-towncouncil.co.uk

Bookmark and Share