Cyngor y Dref


Croeso gan Y Maer
(Y Cyng. Shirley Jones-Roberts)

Fe hoffwn groesawu'r ymwelwyr i  gyd  i wefan  Cyngor Tref Abergele. Fe fydd honno, gobeithio, yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth am Gyngor Tref Abergele a'n cymuned yn gyffredinol..
Mwy

Newyddion


Notice of date appointed for the exercise of electors’ rights under the Public Audit (Saesneg yn unig...)

Financial year ended 31 March 2020

Mwy

COVID-19

Gwybodaeth Diweddaraf

 

 

Conwy Older People's Forum - NEWSLETTER 05/05/20 - clciwch yma am fwy o wybodaeth (Seaseng yn unig)


Sefyllfa Bresennol Gwasanaethau'r Cyngor 28/04/20 - cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Sefyllfa Bresennol Gwasanaethau'r Cyngor 27/04/20 - cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Sefyllfa Bresennol Gwasanaethau'r Cyngor 24/04/20 - cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Are you a local Abergele business included in the AbergelePensarn website? (Saesneg yn unig)

Are you a local Abergele business included in the AbergelePensarn website? If so, we would like to hear from you if your business details have changed at all, or you have any information or news you would like to share, we are able to help promote your offer.
Your opening times may have currently changed, you may have promotions or competitions or may be offering delivery food service or providing meals to the community.

We can help, please email: info@abergele-towncouncil.co.ukGWYBODAETH ARCHFARCHNADOEDD YN YSTOD COVID 19 AR GYFER POBL FREGUS - cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Conwy Older People's Forum Newsletter April 22nd 2020 (Saesneg yn unig...) - cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Sefyllfa Bresennol Gwasanaethau'r Cyngor 22/04/20 - cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Think Jessica - Peidiwch a chael eich dal gan Sgam - cliciwch yma am fwy o wybodaeth


CGGC Cronfa gwydnwch trydydd sector Cymru - cliciwch yma


Sefyllfa Bresennol Gwasanaethau'r Cyngor 09/04/20 - cliciwch yma


Sefyllfa Bresennol Gwasanaethau'r Cyngor 08/04/20 - cliciwch yma


Nodyn Briffio Dyddiol COVID-19 - 07/04/20 - cliciwch yma


Sefyllfa Bresennol Gwasanaethau'r Cyngor 07/04/20 - cliciwch yma


Gwybodaeth gan Llywodraeth Cymru a dolenni perthnasol - cliciwch yma


Nodyn Briffio Dyddiol COVID-19 - 1/4/2020

Helo, gweler isod wybodaeth, cyngor a diweddariadau gan y Bwrdd Iechyd am ein staff, gwasanaethau a'r sefyllfa ddiweddaraf gyda COVID-19.

Mae COVID-19 yn her ddigynsail i system gyfan y GIG. Mae llawer o wybodaeth yn cylchredeg yn y wasg ac ar y cyfryngau cymdeithasol am COVID-19 ac ymateb y GIG. Cyfeiriwch at y nodiadau briffio hyn a'r wybodaeth sydd ar gael ar wefan BIPBC, gwefan Iechyd Cyhoeddus Cymru a gwefan Llywodraeth Cymru am y wybodaeth swyddogol ddiweddaraf.

Er bod y wybodaeth yn y nodyn briffio hwn yn gywir ar adeg ei chyhoeddi, mae cyflymder digwyddiadau sy'n newid yn gyflym yn golygu y gall newidiadau i gyngor a gwybodaeth ddigwydd yn gyflym. Felly, y gwefannau uchod - sy'n cael eu diweddaru a'u gwirio'n rheolaidd - yw'r ffordd fwyaf dibynadwy i gael gafael ar wybodaeth gyfoes......darllen mwy


5 Ffordd gallwch chi helpu eich Fferyllfa chi

5 Ffordd gallwch chi helpu eich Fferyllfa chi

5 Ffordd gallwch chi helpu eich Fferyllfa chi

Cliciwch yma i ddarllen fwy


Welsh Water - Join Our Priority Service Registry (Saesneg yn unig...)

Poster Dwr Cymru

Free Registration

Click here for more details about the Priority Service Registry


Economic Resilience Fund Conwy County Borough Council (Saesneg yn unig ar gael)


Transport For Wales Update – 2nd April 2020 - cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Gwybodaeth aelodau o'r cyhoedd sy'n dymuno helpu trwy wirfoddoli

Dylai aelodau o'r cyhoedd sy'n dymuno helpu trwy wirfoddoli gysylltu â:

Cymorth Gwirfoddolwyr Cymunedol Conwy ar 01492 534091/523842/523848/523846 neu drwy e-bostio: Volunteering@cvsc.org.uk.

Cliciwch yma am am fwy o wybodaeth am aelodau o'r cyhoedd sy'n dymuno helpu trwy wirfoddoli


Be vigilant against coronavirus scams (Saesneg yn unig ar gael)

We are warning the public to be extra vigilant and be wary of scams related to coronavirus (Covid-19)....click here to read more


COVID -19 - Ail-Gyfeirio Gwirfoddolwyr - cliciwch yma am fwy o wybodaeth


(Saesneg yn unig ar gael)

Thanks to the response of Innogy Renewables, the organisation behind the Gwynt-y-Mor and Clocaenog Forest Community Funds an immediate response fund has been set up.

Grants are now available in the areas of benefit of £100-£5000 to help volunteering at this difficult time and also provide financial help to promote projects that can provide a lifeline to communities, in particular vulnerable people and the elderly who may have difficulty coping with isolation and maintaining their day-to-day lives.

See below for more information and links:

www.cvsc.org.uk/cy/ariannu/cronfa-gymunedol-gwynt-y-mor

www.cvsc.org.uk/cy/ariannu/clocaenog-cym


Gwasanaeth Bws 43 COVID-19 - cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Gwasanaeth Bws 21 COVID-19 - cliciwch yma am fwy o wybodaeth


Gorwel yn parhau i gefnogi’r bobl sy’n defnyddio ein gwasanaeth - cliciwch yma am wybodaeth

Caniad: Rhestr wasanaethau adferiad Gogledd Cymru 25/03/2020 - cliciwch yma am wybodaeth


Gwahardd ymweliadau ar draws holl ysbytai Gogledd Cymru

Mae ymweld â holl ysbytai Gogledd Cymru wedi’i wahardd er mwyn helpu i atal rhag ymledu COVID-19.

O heddiw (dydd Iau 26 Mawrth), dim ond yn yr amgylchiadau canlynol y caniateir ymweld â chleifion nad ydynt wedi’u heintio â COVID-19:

• Un rhiant neu warcheidwad ar gyfer cleifion mewnol paediatrig (Ward y Plant) a wardiau’r newydd-anedig
• Un ymwelydd ar y tro am gyfnod penodol ar gyfer cleifion sy’n derbyn gofal diwedd oes. Mae’n rhaid cael caniatâd prif nyrs y ward neu’r nyrs â chyfrifoldeb ymlaen llaw
• Caniateir un partner geni o’r un cartref i gefnogi merched sy’n rhoi geni
Efallai y bydd eithriadau eraill mewn amgylchiadau arbennig ar ddisgresiwn prif nyrs y ward/nyrsys â chyfrifoldeb neu reolwyr, yn unol â chyngor ein Tîm Rheoli Atal Heintiau.

Ni ddylai ymwelwyr a phartneriaid geni ddod i’r ysbyty os ydynt yn sâl neu’n dangos symptomau COVID-19, sef peswch parhaus newydd a thymheredd uchel.

Ni chaniateir unrhyw ymwelwyr sy’n feichiog, o dan 12 oed, neu’r rheiny a ystyrir eu bod mewn categori risg fawr.

Mae’n rhaid i’r holl ymwelwyr gydymffurfio â chanllawiau cadw pellter cymdeithasol cyn belled ag y bo’n bosibl ac mae’n rhaid iddynt gadw at ragofalon llym ar hylendid y dwylo a rheoli heintiau wrth gyrraedd a gadael. Ni chaiff ymwelwyr ymweld ag unrhyw gleifion eraill neu gyfleusterau eraill yn yr ysbyty ar eu ffordd yno.

Mae’r Bwrdd Iechyd hefyd yn annog teulu a ffrindiau partneriaid sydd o dan ein gofal i ystyried ffyrdd eraill o gadw mewn cysylltiad, gan gynnwys defnyddio WiFi am ddim yn ein hysbytai i ddefnyddio FaceTime neu i wneud galwadau fideo.

Dywedodd Gill Harris, Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio a Bydwreigiaeth: “Rydym yn deall pa mor bwysig yw hi i gleifion gadw mewn cysylltiad â’u hanwyliaid. Ond mae diogelwch ein cleifion a staff o’r pwys mwyaf, ac mae’n hollbwysig i ni gymryd pob cam rhesymol er mwyn lleihau risg heintio yn ein hysbytai.

“Os nad oes modd i chi fod yno’n gorfforol, rydym yn cynnig WiFi am ddim ym mhob un o’n hysbytai. Felly i’r rheiny sy’n gallu defnyddio ffonau clyfar neu lechi electronig, byddem yn annog ymweliadau rhithwir fel ffordd wych o gadw mewn cysylltiad, lle bo’n briodol.”


Please see below for information in regards to scams and elderly/vulnerable people. (Saesneg yn unig)

BEWARE OF COVID-19 SCAMS

Unscrupulous criminals are exploiting fears about COVID-19 to prey on members of the public, particularly older and vulnerable people who are isolated from family and friends. National Trading Standards is warning people to remain vigilant following a rise in coronavirus-related scams that seek to benefit from the public’s concern and uncertainty over COVID-19.
Members of the public should ignore scam products such as supplements and anti-virus kits that falsely claim to cure or prevent COVID-19. In some cases individuals may be pressurised on their own doorsteps to buy anti-virus kits or persuaded into purchasing products that are advertised on their social media feeds. In addition, some call centres that previously targeted UK consumers with dubious health products are now offering supplements that supposedly prevent COVID-19.
Communities are also being urged to look out for signs of neighbours being targeted by doorstep criminals. While there are genuine groups of volunteers providing help during self-isolation, there have been reports of criminals preying on residents – often older people or people living with long-term health conditions – by cold-calling at their homes and offering to go to the shops for them. The criminals often claim to represent charities to help them appear legitimate before taking the victim’s money. There are genuine charities providing support, so consumers should be vigilant and ask for ID from anyone claiming to represent a charity.

COVID-19 scams identified include:

Doorstep crime
• Criminals targeting older people on their doorstep and offering to do their shopping. Thieves take the money and do not return.
• Doorstep cleansing services that offer to clean drives and doorways to kill bacteria and help prevent the spread of the virus.

Online scams
• Email scams that trick people into opening malicious attachments, which put people at risk of identity theft with personal information, passwords, contacts and bank details at risk. Some of these emails have lured people to click on attachments by offering information about people in the local area who are affected by coronavirus.
• Fake online resources – such as false Coronavirus Maps – that deliver malware such as AZORult Trojan, an information stealing program which can infiltrate a variety of sensitive data. A prominent example that has deployed malware is ‘corona-virus-map[dot]com’.

Refund scams
• Companies offering fake holiday refunds for individuals who have been forced to cancel their trips. People seeking refunds should also be wary of fake websites set up to claim holiday refunds.

Counterfeit goods
• Fake sanitisers, face masks and Covid19 swabbing kits sold online and door-to-door. These products can often be dangerous and unsafe. There are reports of some potentially harmful hand sanitiser containing glutaral (or glutaraldehyde), which was banned for human use in 2014.

Telephone scams
• As more people self-isolate at home there is an increasing risk that telephone scams will also rise, including criminals claiming to be your bank, mortgage lender or utility company.

Donation scams
• There have been reports of thieves extorting money from consumers by claiming they are collecting donations for a COVID-19 ‘vaccine’.

Loan sharks
• Illegal money lenders are expected to prey on people’s financial hardship, lending money before charging extortionate interest rates and fees through threats and violence

People are being encouraged to protect their neighbours by joining Friends Against Scams, which provides free online training to empower people to take a stand against scams. To complete the online modules, visit www.friendsagainstscams.org.uk.

NTS is also issuing urgent advice to help prevent people falling victim to COVID-19 scams through its Friends Against Scams initiative.

Members of the public are being urged to keep in contact with family members regularly and inform them of the most prolific scams and the possible dangers to them. If someone has been targeted by a scam it can be reported to Action Fraud online at www.actionfraud.police.uk or by calling 0300 123 2040. For advice and information on how to check if something might be a scam, visit: www.citizensadvice.org.uk/consumer/scams/check-if-something-might-be-a-scam/.


Business offering services during the Coronavirus/Covid 19 outbreak (Saeneg yn unig)


Third Sector Service and Resource Audit – COVID-19 Response (Saeneg yn unig)


Conwy County Borough Council (Sasneg yn unig)

Council Services Current Situation 24/03/20 [Update 11:00hrs]

Coronavirus Covid-19
To help us protect as many people in our community as possible, we’d urge the public to contact us by phone or online............read more


Message from the Mayor (Saesneg yn unig)

During these difficult times, I would like to thank all the staff at Gwrych Medical Centre, the town's pharmacies, supermarkets, individual shops and local tradespeople along with all the staff at both our local hospitals who are all pulling together to make our residents safe. It's not an easy task to try to keep everyone happy and please be mindful they are all trying to help us under very difficult circumstances.

It has been made apparent over the last few days how many people are volunteering and making every effort to help others, some thoughtful acts of kindness by many wonderful people, the local shops are being exceptionally kind, you know who you are and everyone appreciates what you are doing.

Abergele has always had a wonderful community spirit, although many of our residents are now having to self-isolate, the whole community seems to be rallying around to keep in touch with each other and neighbours.

If we all keep positive, our town can come out of this even stronger and better than it always has been.

Please all keep safe and by trying to help others, please do not put yourself and your families at any risk.

Kind regards to you all.

Shirley Jones-Roberts
Abergele Mayor.


Citizens Advice Conwy

Cyngor Ar Bopeth Conwy

Yn ynstod ein caefeydd , os ydych angen cyngor plis ffoniwch neu e bostiwch

01745 828705 // 01492 863600
advicecyngor@caconwy.org.uk

9.30am 3.30pm
Dydd Llun Dydd Gwener

 


CORONAVIRUS PUBLIC INFORMATION

WEDI CANSLO


CORONAVIRUS PUBLIC INFORMATION

Ydych chi, neu ydych chi'n adnabod rhywun mewn angen, nau'n hunanynysu yn ystod y cyfnod anodd ac ansicr hwn?

Mae nifer o bobl o fewn Sir Conwy yn barod i help:
Siopa
Casglu Presgripsiwn
Codi'r ffôn ân sgwrs
Anghenion eraill

Darganfyddwch beth sydd ar gael o fewn eich cymuned:
01492 575 544
Llinell ar agor rhwng 9.00am a 5pm


Annwyl bawb,


• Mae casgliadau ailgylchu a gwastraff yn cael eu cynnal fel arfer. Ond ni fydd ein partner, Crest, yn casglu bagiau ailgylchu pinc a phiws ar hyn o bryd.
• Bydd ein Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref ar gau o heddiw ymlaen nes y clywir yn wahanol, yn unol â chanllawiau’r Llywodraeth.
• Bydd ein Canolfan Ailgylchu Symudol ar Ddydd Sadwrn ar gau nes y clywir yn wahanol.
• Nid ydym yn darparu sgipiau cymunedol ar hyn o bryd, yn unol ag arweiniad y Llywodraeth ar bellhau cymunedol
• Nid ydym yn gallu derbyn archebion newydd ar gyfer gwastraff swmpus ar hyn o bryd.

Er mwyn dal i fynd gyda’n casgliadau sbwriel ac ailgylchu, mae angen eich help arnom i ddiogelu ein staff.

Os yw eich cartref yn hunan-ynysu oherwydd bod gan rywun symptomau’r firws, peidiwch â rhoi eich cynwysyddion ailgylchu allan i'w casglu am 14 diwrnod.

Ar ôl 14 diwrnod, os nad oes unrhyw un yn dangos symptomau, gallwch roi eich cynwysyddion ailgylchu allan a byddwn yn cymryd unrhyw beth ychwanegol nad yw'n ffitio yn eich trolibocs.

Peidiwch ag anghofio golchi'ch dwylo cyn i chi roi eich bin a'ch cynwysyddion ailgylchu allan, ac eto cyn gynted ag y byddwch chi'n dod â nhw yn ôl i mewn.


Sefyllfa Bresennol Gwasanaethau'r Cyngor 24/03/20 [Diweddariad 11:00hrs]

Cofion,

Latest information on Novel Coronavirus (COVID-19) - Public Health Wales (Saesneg yn unig...)

Click here to see the latest statement on the Public Health Wales response to the COVID-19 outbreak. Public Health Wales is working closely with the Welsh Government and the other UK public health agencies to carefully monitor the situation in China and implement our planned response, with measures in place to protect the health of the public.


CORONAVIRUS PUBLIC INFORMATION

Volunteering to assist during the Coronavirus pandemic (Saesneg yn unig...)

Abergele Town Council are supporting the Conwy wide initiative for residents who need support at this time and would suggest that you phone the number (01492 575544) on the poster if you require assistance.
The Town Council will be coordinating the volunteer response for residents who do not have a support network in place. If you have some spare time please contact 01745 833242 or email info@abergele-towncouncil.co.uk or leave a message on our social media. It would be appreciated if this message could be shared as widely as possible.

The office is currently not open to visitors but the staff are still working and taking calls between the normal hours of 9am to 3pm Monday to Friday. There is an answering machine to take a message out of these hours and we will get back to you as soon as possible.

This is an evolving time for us all and the situation is always changing. The Town Council will keep you updated on what they are doing as much as possible.

Take care and stay safe


Coronavirus Notice (Saesneg yn unig...)

For the Health & Safety of staff the Town Hall is now closed to visitors. We are, at present working as normal, if you need assistance please telephone 01745 833242 or email info@abergele-towncouncil.co.uk


CORONAVIRUS PUBLIC INFORMATION
Saesneg yn unig...

CORONAVIRUS PUBLIC INFORMATION

Information on:

  • - SOCIAL MEDIA
    - COMMUNITY TESTING SERVICE
    - 111 SERVICE

USEFUL WEBSITES
www.phw.nhs.wales
www.bcuhb.nhs.wales
www.nhsdirect.wales.nhs.uk/COVID19/ (symptom checker)

 


Saesneg yn unig...
URGENT PUBLIC SERVICE ANNOUNCEMENT.

GWRYCH MEDICAL CENTRE.

Due to the current Coronavirus Pandemic, for patient safety from Monday the 16th March we are having to change the way we offer patient care. IF YOU HAVE A TEMPERATURE, COUGH OR FLU-LIKE SYMPTOMS DO NOT ATTEND THE SURGERY, EVEN IF YOU HAVE NOT BEEN ABROAD OR HAD CONTACT WITH SOMEONE WITH CORONAVIRUS. We are now ONLY dealing with urgent problems, and the overall aim is to reduce face to face contact to the absolutely essential minimum. If you feel that you need advice from a Doctor please telephone the surgery – DO NOT simply turn up at the Medical Centre, as you will be asked to leave and telephone. Your care will be reviewed by a Doctor and dealt with appropriately. These arrangements are likely to apply for the next few weeks, until we are notified that we can return to normal working arrangements. Please pass this on to anyone you know in the area who is not in this group.   

Cyfeirlyfr y Dref 19/20-21

Town Guide 19/20-21

Lleoliad


I weld Cyngor Tref Abergele mewn map mwy

Cysylltu â Ni

Cyfeiriad: twitter
Cyngor Tref Abergele,
Ffordd Llanddulas,
Abergele
Conwy LL22 7BT
Ffôn: 01745 833242
Facs: 01745 833780
Ebost: info@abergele-towncouncil.co.uk

Bookmark and Share