Cyngor y Dref


Croeso gan Y Maer
(Y Cyng. Shirley Jones-Roberts)

Fe hoffwn groesawu'r ymwelwyr i  gyd  i wefan  Cyngor Tref Abergele. Fe fydd honno, gobeithio, yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth am Gyngor Tref Abergele a'n cymuned yn gyffredinol..
Mwy

Newyddion


Future Generations Report 2020 Feedback Conference

Fel y gwyddoch efallai, mae cynhyrchu Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol yn un o fy nyletswyddau o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.

Mwy

Nodau ac Amcanion

Cyngor Tref Abergele Town Council


Datganiad o Fwriad
:

Fel llais democratig cymunedau Abergele fe fydd y Cyngor yn gweithio tuag at sicrhau dyfodol cynaladwy a bywiog yn economaidd, a chymdeithas  sy'n iach a diogel, ac yn gymdeithasol gyflawn

Pwrpas:

I hyrwyddo a chynrychioli safbwyntiau'r gymuned

I wasanaethu'r rhai sy'n byw ac yn gweithio yn Abergele, a'r rhai sy'n ymweld â'r dref.

I hyrwyddo treftadaeth hanesyddol a diwylliannol Abergele, ac i ddiogelu ei hamgylchedd naturiol a'i hadeiladau.

I weithio mewn partneriaeth â phob corff arall, boed yn statudol, cyhoeddus, preifat, gwirfoddol neu gymunedol er mwyn gwella ansawdd byw a lles y gymuned, ac i hyrwyddo'r dref mewn modd gweithredol a chadarnhaol.


I  gyflawni hyn mae Cyngor Tref Abergele wedi cytuno ar y Nodau hyn:

I gysylltu â'r gymuned i sefydlu ei gobeithion  am y dyfodol

I hyrwyddo bywiogrwydd ac ymarferoldeb Abergele

i gymell a chydweithio gydag asiantaethau  sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol i sicrhau gwasanaethau o safon ymhob ardal er lles Abergele, ei thrigolion ac ymwelwyr.

I hyrwyddo polisiau cynaladwy sy'n amcanu at wella'r amgylchedd,  i fodloni gofynion trigolion ac ymwelwyr ar gyfer y presennol a'r dyfodol.

I helpu i greu cymuned gymdeithasol gyflawn a gofalgar sy'n cynnwys yr holl drigolion, ac sy'n ceisio datblygu eu lles, gwybodaeth, a'u deall a'u cydweithrediad cyffredinol.

I anelu at amgylchedd ddymunol, glân a diogel

I ddarparu gwasanaethau o safon, gwerth yr arian, ac i adolygu'r gwasanaethau hynny'n rheolaidd

I gefnogi grwpiau gwirfoddol lleol sy'n ceisio helpu trigolion ac ymwelwyr i Abergele

 

   

Cyfeirlyfr y Dref 19/20-21

Town Guide 19/20-21

Lleoliad


I weld Cyngor Tref Abergele mewn map mwy

Cysylltu â Ni

Cyfeiriad: twitter
Cyngor Tref Abergele,
Ffordd Llanddulas,
Abergele
Conwy LL22 7BT
Ffôn: 01745 833242
Facs: 01745 833780
Ebost: info@abergele-towncouncil.co.uk

Bookmark and Share