Cyngor y Dref


Croeso  gan  Y  Maer
(Y Cyng. Mike Bird)

Fe hoffwn groesawu'r ymwelwyr i  gyd  i wefan  Cyngor Tref Abergele. Fe fydd honno, gobeithio, yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth am Gyngor Tref Abergele a'n cymuned yn gyffredinol..
Mwy

Abergele


Gwybodaeth i ddod yn fuan....

Newyddion


Yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau

Mae’r Hydref/y gaeaf bellach yma, hoffwn eich atgoffa bod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi mabwysiadu Polisi Bagiau Tywod ar 11 Gorffennaf 2017.

Mwy

Nodau ac Amcanion

Cyngor Tref Abergele Town Council


Datganiad o Fwriad
:

Fel llais democratig cymunedau Abergele fe fydd y Cyngor yn gweithio tuag at sicrhau dyfodol cynaladwy a bywiog yn economaidd, a chymdeithas  sy'n iach a diogel, ac yn gymdeithasol gyflawn

Pwrpas:

I hyrwyddo a chynrychioli safbwyntiau'r gymuned

I wasanaethu'r rhai sy'n byw ac yn gweithio yn Abergele, a'r rhai sy'n ymweld â'r dref.

I hyrwyddo treftadaeth hanesyddol a diwylliannol Abergele, ac i ddiogelu ei hamgylchedd naturiol a'i hadeiladau.

I weithio mewn partneriaeth â phob corff arall, boed yn statudol, cyhoeddus, preifat, gwirfoddol neu gymunedol er mwyn gwella ansawdd byw a lles y gymuned, ac i hyrwyddo'r dref mewn modd gweithredol a chadarnhaol.


I  gyflawni hyn mae Cyngor Tref Abergele wedi cytuno ar y Nodau hyn:

I gysylltu â'r gymuned i sefydlu ei gobeithion  am y dyfodol

I hyrwyddo bywiogrwydd ac ymarferoldeb Abergele

i gymell a chydweithio gydag asiantaethau  sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol i sicrhau gwasanaethau o safon ymhob ardal er lles Abergele, ei thrigolion ac ymwelwyr.

I hyrwyddo polisiau cynaladwy sy'n amcanu at wella'r amgylchedd,  i fodloni gofynion trigolion ac ymwelwyr ar gyfer y presennol a'r dyfodol.

I helpu i greu cymuned gymdeithasol gyflawn a gofalgar sy'n cynnwys yr holl drigolion, ac sy'n ceisio datblygu eu lles, gwybodaeth, a'u deall a'u cydweithrediad cyffredinol.

I anelu at amgylchedd ddymunol, glân a diogel

I ddarparu gwasanaethau o safon, gwerth yr arian, ac i adolygu'r gwasanaethau hynny'n rheolaidd

I gefnogi grwpiau gwirfoddol lleol sy'n ceisio helpu trigolion ac ymwelwyr i Abergele

 

   

Cyfeirlyfr y Dref 17/18

Town Guide 17-18

Lleoliad


I weld Cyngor Tref Abergele mewn map mwy

Cysylltu â Ni

Cyfeiriad: twitter
Cyngor Tref Abergele,
Ffordd Llanddulas,
Abergele
Conwy LL22 7BT
Ffôn: 01745 833242
Facs: 01745 833780
Ebost: info@abergele-towncouncil.co.uk

Bookmark and Share