Cyngor y Dref


Croeso  gan  Y  Maer
(Y Cyng. Delyth MacRae)

Fe hoffwn groesawu'r ymwelwyr i  gyd  i wefan  Cyngor Tref Abergele. Fe fydd honno, gobeithio, yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth am Gyngor Tref Abergele a'n cymuned yn gyffredinol..
Mwy

Abergele


Arolwg Cynllun Lleoedd Abergele
Mae Cynllun Lleoedd Abergele yn bwriadu gosod arwyddion dros dro i gerddwyr dros yr wythnosau nesaf. Bydd yr arwyddion dros dro o gymorth i ni gynllunio ar gyfer gosod arwyddion parhaol yn y dyfodol. Cyn i ni osod yr arwyddion, byddem yn ddiolchgar petaech yn treulio ychydig funudau yn llenwi'r arolwg byr hwn am sut rydych yn defnyddio canol tref Abergele, y Parciau ac ardal Pensarn. - Cliciwch yma

Newyddion


Happy Easter to all the residents of Abergele
Please note that the Town Hall will be closed from 3pm on Thursday 29th March to 9am on Tuesday 3rd April. If you have any matters that require attention please contact your ward Councillor directly who’s details can be found under the Councillor section of this website. Apologies for any inconvenience this may cause.

Mwy

Nodau ac Amcanion

Cyngor Tref Abergele Town Council


Datganiad o Fwriad
:

Fel llais democratig cymunedau Abergele fe fydd y Cyngor yn gweithio tuag at sicrhau dyfodol cynaladwy a bywiog yn economaidd, a chymdeithas  sy'n iach a diogel, ac yn gymdeithasol gyflawn

Pwrpas:

I hyrwyddo a chynrychioli safbwyntiau'r gymuned

I wasanaethu'r rhai sy'n byw ac yn gweithio yn Abergele, a'r rhai sy'n ymweld â'r dref.

I hyrwyddo treftadaeth hanesyddol a diwylliannol Abergele, ac i ddiogelu ei hamgylchedd naturiol a'i hadeiladau.

I weithio mewn partneriaeth â phob corff arall, boed yn statudol, cyhoeddus, preifat, gwirfoddol neu gymunedol er mwyn gwella ansawdd byw a lles y gymuned, ac i hyrwyddo'r dref mewn modd gweithredol a chadarnhaol.


I  gyflawni hyn mae Cyngor Tref Abergele wedi cytuno ar y Nodau hyn:

I gysylltu â'r gymuned i sefydlu ei gobeithion  am y dyfodol

I hyrwyddo bywiogrwydd ac ymarferoldeb Abergele

i gymell a chydweithio gydag asiantaethau  sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol i sicrhau gwasanaethau o safon ymhob ardal er lles Abergele, ei thrigolion ac ymwelwyr.

I hyrwyddo polisiau cynaladwy sy'n amcanu at wella'r amgylchedd,  i fodloni gofynion trigolion ac ymwelwyr ar gyfer y presennol a'r dyfodol.

I helpu i greu cymuned gymdeithasol gyflawn a gofalgar sy'n cynnwys yr holl drigolion, ac sy'n ceisio datblygu eu lles, gwybodaeth, a'u deall a'u cydweithrediad cyffredinol.

I anelu at amgylchedd ddymunol, glân a diogel

I ddarparu gwasanaethau o safon, gwerth yr arian, ac i adolygu'r gwasanaethau hynny'n rheolaidd

I gefnogi grwpiau gwirfoddol lleol sy'n ceisio helpu trigolion ac ymwelwyr i Abergele

 

   

Cyfeirlyfr y Dref 17/18

Town Guide 17-18

Lleoliad


I weld Cyngor Tref Abergele mewn map mwy

Cysylltu â Ni

Cyfeiriad: twitter
Cyngor Tref Abergele,
Ffordd Llanddulas,
Abergele
Conwy LL22 7BT
Ffôn: 01745 833242
Facs: 01745 833780
Ebost: info@abergele-towncouncil.co.uk

Bookmark and Share