Cyngor y Dref


Croeso gan Y Maer
(Y Cyng. Shirley Jones-Roberts)

Fe hoffwn groesawu'r ymwelwyr i  gyd  i wefan  Cyngor Tref Abergele. Fe fydd honno, gobeithio, yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth am Gyngor Tref Abergele a'n cymuned yn gyffredinol..
Mwy

Newyddion


Notice of date appointed for the exercise of electors’ rights under the Public Audit (Saesneg yn unig...)

Financial year ended 31 March 2020

Mwy

Ynghylch Eich Cyngor

Cyngor Tref Abergele Town Council

Cyflwyniad byr

mandy Cyn 1974 roedd Abergele'n Gyngor Ardal drefol yn sir hanesyddol Dinbych. Crewyd Cyngor Tref Abergele yn 1974 yn dilyn ad-drefnu llywodraeth leol a diddymu Cyngor Ardal Drefol Abergele. Yng nghyfnod ad-drefnu yn 1974roedd yr ardal a wasdanaethid gan Gyngor Tref Abergele'n cynnwys Llanddulas a Rhyd-y-Foel i'r gorllewin, a Thywyn  a Bae Cinmel yn y dwyrain. Yn dilyn adolygiad gan Gomisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol Cymru fe rannwyd yr ardal a wasanaethid gan Gyngor Tref Abergele i dair cymuned newydd yn 1983 - Llanddulas a Rhyd-y-Foel, Tywyn a Bae Cinmel, ac Abergele.Ers 1996 mae Abergele wedi bod yn un o 33 cyngor cymuned yn sir newydd Conwy. Mae ganddo statws cyngor tref gyda maer y dref.

Mae gan Abergele boblogaeth o 10,577 (Cyfrifiad 2011) ac ar gyfer llywodraeth leol fe rennir y dref i bedair ward. Mae gan y dref 16 cynghorydd yn cynrychiol'r wardiau canlynol - Gele (6 chynghorydd), Pensarn (3), Pentre Mawr (6), Llansansior (1).
Etholwyd y cynghorwyr presennol yn 2017 i wasanaethu am bum mlynedd.


Yn ei Gyfarfod Blynyddol ym mis Mai bydd y Cyngor yn ethol Maer y Dref a Dirprwy Faer.Bydd y Maer yn derbyn lwfans ar gyfer costau'n ymwneud â dyletswyddau dinesig. Nid yw cynghorwyr yn derbyn tâl am eu hamser, ond gallant hawlio tâl am dreuliau ychwanegol, meigis teithio y tu allan i ardal cyngor y dref. Ar hyn o bryd mae'r Cyngor yn cyflogi tri aelod o staff - Clerc y Cyngor, cynorthwywr gweinyddol rhan-amser a gofalwr/glanhawr.

Fel arfer mae Cyngor Tref Abergele'n cyfarfod ddwywaith y mis, ar wahân i fis Awst. Cynhelir y cyfarfodydd yn Neuadd y Dref, Ffordd Llanddulas, Abergele,  ac fel arfer maent ar y gyntaf a'r drydedd nos Iau o'r mis, gan ddechrau am 6.45y.h. Gwelwch dudalen 'Cyfarfodydd Cyngor ac Agenda' am ddyddiadau cyfarfodydd i ddod.

Mae'n ofynnol ar y Cyngor i fabwysiadu Cynllun Cyhoeddi a darparu manylion o'r wybodaeth sydd ar gael yn rheolaidd i'r cyhoedd. Defnyddiwch y cysylltiadau canlynol i weld y cynllun cyhoeddi cyfredol a chrynodeb o'r wybodaeth sydd ar gael.

Abergele Town Council Annual Report 2019 - 2020 - cliciwch yma (saesneg yn unig)

Statutory Guidance - Access to Information on Community and Town Councils (May 2015) - cliciwch yma

Approved Standing Orders 2016 - cliciwch yma

Patrwm Cynllun Cyhoeddi (mabwysiadwyd ar Rag. 4ydd 2008) - cliciwch yma

Cyhoeddiadau ar Gael - cliciwch yma

Polisi Preifatrwydd - cliciwch yma

Rhybudd Preifatrwydd - cliciwch yma

Polisi Rhyddid Gwybodaeth - cliciwch yma

Ffurflen Gais Rhyddid Gwybodaeth - cliciwch yma

Gellir cael mwy o fanylion am waith Cyngor y Dref gan Glerc y Cyngor,

Mandy Evans, Clerc  y Cyngor a Swyddog Cyfrifoldeb Cyllid
   

Cyfeirlyfr y Dref 19/20-21

Town Guide 19/20-21

Lleoliad


I weld Cyngor Tref Abergele mewn map mwy

Cysylltu â Ni

Cyfeiriad: twitter
Cyngor Tref Abergele,
Ffordd Llanddulas,
Abergele
Conwy LL22 7BT
Ffôn: 01745 833242
Facs: 01745 833780
Ebost: info@abergele-towncouncil.co.uk

Bookmark and Share